Fotowoltaika w gospodarstwie rolnym - dotacje i dofinansowania

Jeszcze do niedawna udział odnawialnych źródeł energii w Polsce wynosił około 11%. W związku z coraz większą świadomością można jednak zauważyć w ostatnich latach tendencję wzrostową. Fotowoltaika to coraz bardziej popularny temat w Polsce. Panele słoneczne montuje się o wiele częściej, niż jeszcze kilka lat temu. Same panele są natomiast coraz bardziej wydajne i to sprawia, że instalacja fotowoltaiczna jest w stanie całkowicie zaopatrzyć w prąd gospodarstwo domowe. Polacy, zwykle na etapie projektowania nowego domu, coraz chętniej decydują się na wykorzystanie w nim odnawialnych źródeł energii i najczęściej jest to właśnie fotowoltaika. System fotowoltaiczny znajdzie zastosowanie w każdym gospodarstwie domowym. Mądre wykorzystanie energii słonecznej sprawia, że inwestycja w panele bardzo szybko się zwraca, dlatego powstaje coraz więcej firm oferujących tego typu usługi.

Fotowoltaika w rolnictwie

Instalacja fotowoltaiczna w gospodarstwie rolnym na budynku mieszkalnym

Fotowoltaika w Rolnictwie

Szacuje się, że około 20% całkowitych kosztów ponoszonych przez gospodarstwo rolne stanowi prąd. Maszyny wykorzystywane w rolnictwie są bardzo energochłonne, a postępująca mechanizacja rolnictwa skutkuje coraz większą liczbą maszyn. Im bardziej zaawansowane technologicznie gospodarstwo, tym wyższe rachunki za prąd. Kwoty na miesięcznych fakturach sięgają nawet kilkunastu tysięcy złotych. Dlatego to właśnie w rolnictwie rozwój systemów fotowoltaicznych postępuje ostatnio najszybciej. Aby zainstalować panele słoneczne w gospodarstwie, rolnik może wykorzystać: • dach budynku mieszkalnego; • dachy budynków gospodarczych; • grunty rolne, jeśli jednak jest to większa instalacja, nie można jej stawiać na gruncie klasy lepszej niż IV. Na położenie i zainstalowanie na dachu budynku mieszkalnego paneli słonecznych nałożony jest podatek VAT w wysokości 8%. W pozostałych przypadkach jest to standardowy próg 23%.

Panele na dachu budynku gospodarczego wykorzystane w gospodarstwie rolnym.

Instalacja Panele fotowoltaiczne umieszczone na budynku gospodarczym

Fotowoltaika w Rolnictwie – Zalety

Fotowoltaika dla gospodarstwa rolnego to wyłącznie korzyści. Panele wytwarzają energię elektryczną, z której gospodarstwo rolne może korzystać cały rok. Wytworzona energia, która nie zostaje od razu wykorzystana, staje się nadwyżką. Produkowane nadwyżki są magazynowane w sieci energetycznej, z której aż 80% rolnik może odebrać w ciągu roku w sposób automatyczny, bez dodatkowej biurokracji. Fotowoltaika w rolnictwie to również świetne zabezpieczenie przed wzrostem cen energii elektrycznej, a także swego rodzaju ulga podatkowa – rolnik, który płaci podatek rolny, może odliczyć aż 25% wartości inwestycji w panele słoneczne od podatku rolniczego. Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji. Kwota ulgi, która nie została wykorzystana, przechodzi na następców beneficjenta ulgi i może zostać rozliczona w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji.

Dofinansowanie do fotowoltaiki - widok gospodarstwa z instalacją PV na dachu

Gospodarstwo rolne z wykorzystaniem fotowoltaiki

Fotowoltaika – Dofinansowania 2020

Rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu paneli fotowoltaicznych z PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), a także z krajowego programu AgroEnergia obsługiwanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Otrzymanie środków na finansowanie fotowoltaiki w ramach PROW możliwe jest dzięki programowi „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Ubiegający się o dofinansowanie fotowoltaiki w rolnictwie rolnik jest zobowiązany do zamontowania paneli na budynkach związanych z prowadzeniem działalności rolniczej (lub gruntach związanych z gospodarstwem rolnym). Wytwarzana za pomocą paneli energia musi być natomiast wykorzystywana na potrzeby prowadzenia działalności rolniczej. Każdy z obszarów działalności rolniczej ma inne kwoty dofinansowania: • W przypadku rozwoju produkcji prosiąt jest to aż 900 tys. zł. • Dla rozwoju produkcji mleka krowiego, a także rozwoju produkcji bydła mięsnego maksymalne dofinansowanie wynosi 500 tys. zł. • Racjonalizacja technologii produkcji – również 500 tys. zł. • Inwestycje niezwiązane z produkcją zwierzęcą – 200 tys. zł. Dofinansowanie, o które może ubiegać się gospodarstwo, wynosi 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji lub 60%, gdy inwestycję realizuje młody rolnik.

AgroEnergia

Jeśli chodzi o fotowoltaikę – dofinansowania w 2020, AgroEnergia to najbardziej popularny program dotacji. AgroEnergia zakłada dofinansowanie inwestycji, które służą budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich. Ma się to przyczynić do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i poprawy jakości powietrza. Alternatywne źródła energii, w tym fotowoltaika dla gospodarstw rolnych, ma również promować samą koncepcję samowystarczalności energetycznej. Budżet programu opiewa na 200 milionów złotych, dotacji udziela natomiast Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z całej kwoty budżetu 120 milionów złotych stanowią pożyczki, a 80 milionów to dotacje. Dofinansowaniu podlegają odnawialne źródła energii elektrycznej i cieplnej (czyli elektrownie wodne i wiatrowe, pompy ciepła, magazyny energii oraz oczywiście fotowoltaika). O dofinansowanie fotowoltaiki dla gospodarstwa rolnego mogą starać się rolnicy indywidualni, czyli osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia nie przekracza 300 hektarów. Rolnik indywidualny musi również od przynajmniej pięciu lat mieszkać w gminie, na obszarze której położona jest jedna z jego nieruchomości rolnej i prowadzić gospodarstwo osobiście.

Fotowoltaika – Dofinansowania 2020 w Zakresie AgroEnergii – Informacje Praktyczne

Fotowoltaika w rolnictwie w ramach programu AgroEnergia może być finansowana w latach 2019 – 2025. Umowy podpisywane są do roku 2023, pieniądze natomiast będą wydatkowane do roku 2025. Maksymalna wysokość dofinansowania na fotowoltaikę w gospodarstwie rolnym może stanowić do 40% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 800 tysięcy zł. Pożyczka może natomiast objąć całość kosztów kwalifikowanych, jednak kwota musi mieścić się w przedziale 100 tys. zł – 2 miliony zł. Oprocentowanie pożyczki to WIBOR 3M + 50 punktów bazowych (nie mniej niż 2% w skali roku). Maksymalny okres finansowania to 15 lat, bez możliwości częściowego umorzenia pożyczki. Nabór wniosków w ramach programu będzie prowadzony w trybie ciągłym, aż do wyczerpania środków. Fotowoltaika dla gospodarstwa rolnego to jedyna technologia objęta dofinansowaniem, dla której wprowadzono minimalny próg mocowy. Został on ustalony na poziomie 50 kW. Wykluczona więc została możliwość dofinansowania tzw. mikroistalacji. Korzyści ze złożenia wniosku na dofinansowanie fotowoltaiki w 2020 wydają się oczywiste. Aby poznać szczegóły, zapytaj jednego z doradców, doświadczonych w zakresie fotowoltaiki dla rolnictwa.

Program Agroenergia w 2022 roku