Firma jako prosument. Instalacje fotowoltaiczne do 50 kWp

14 sierpnia 2019 roku dokonała się w Polsce zmiana istotna z punktu widzenia wielu przedsiębiorstw. Od tego momentu firmy mogą ubiegać się o status prosumentów ustawowych. Tym samym przedsiębiorca prosument jest uprawniony do korzystniejszego rozliczania energii wytworzonej z instalacji fotowoltaicznej w firmie. Wyjątkiem od tej reguły są ci przedsiębiorcy, którzy jako podstawę swojej działalności realizują produkcję energii.

 

Producent energii jako firma prosument

Fotowoltaika 50 kw cena

 

Przedsiębiorca prosument - wyjaśniamy pojęcia i kwestie prawne

Zanim przejdziemy do charakterystyki firmy jako prosumenta warto wyjaśnić podstawowe pojęcia. Kim jest prosument? To osoba (od 2019 roku również firma prosument, która wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, np. firmowej instalacji fotowoltaicznej i wykorzystuje ją na własne potrzeby, magazynuje lub sprzedaje. Oficjalna definicja zapisana w noweli Ustawy o OZE określa “prosumenta energii odnawialnej” jako “odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji (do 50 kWp). Prosument może magazynować lub sprzedawać tę energię elektryczną sprzedawcy zobowiązanemu lub innemu sprzedawcy, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. (regulowanej przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej). Dla porównania wcześniejsza definicja określała prosumenta jako “odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), zwaną dalej „ustawą – Prawo przedsiębiorców”. Zmiana, która nastąpiła w samej definicji zezwala na zaistnienie firm prosumentów, które wytworzoną energię przeznaczą na prowadzenie działalności gospodarczej.

Warto podkreślić przy tej definicji, że prosumentem może być również wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa. Istotne z punktu widzenia firm prosumentów jest to, że przedsiębiorca jako prosument nadal ma możliwość rozliczać nadwyżki wyprodukowanej energii w dotychczasowym systemie - sprzedając ją na rynku hurtowym z poprzedniego kwartału, określanej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Prawo określa również kwestię czasu, w którym przedsiębiorca prosument będzie mógł rozliczyć w ramach opustu energię wprowadzoną do sieci. Jak czytamy w ustawie: „rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego określana jest ilość energii elektrycznej wprowadzonej w całym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem, że niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie rozliczeniowym przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy”.

Prosument fotowoltaika - zapytaj o szczegóły

Firma prosumentem z mocą instalacji do 50 kWp

Instalacja fotowoltaiczna 50 kWp dla firmy Styropak, która została prosumentem realizując inwestycję z OZE Biomar

Jak działa system opustu? To system bezgotówkowy, dzięki któremu rozliczana jest energia elektryczna wytworzona w budynku z instalacją fotowoltaiczną i pobrana z sieci. W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej formalne działania związane z systemem opustu są niezwykle proste - wystarczy zgłoszenie inwestycji w zakładzie energetycznym oraz podpisanie umowy kompleksowej. Samo rozliczenie odbywa się w trybie rocznym. Po tym okresie sprzedawca energii rozlicza energię wprowadzoną do sieci przez firmę prosumenta oraz tą pobranej z sieci. Co istotne - dla instalacji fotowoltaicznych w firmie o mocy do 10 kWP za 1 kWH oddaną do sieci przedsiębiorca prosument odbiera 0,8 kWH. W przypadku instalacji fotowoltaicznych do 50 kWP współczynnik ten wynosi 0,7 kWH.

Przedsiębiorca jako prosument - dlaczego warto?

Najważniejszą korzyścią dla firm prosumentów jest możliwość rozliczania nadwyżki wyprodukowanej energii oraz produkcja własnej energii, która uniezależnia przedsiębiorstwo od zewnętrznych dostawców.

Przedsiębiorca prosument może liczyć także na takie możliwości jak rozliczanie energii w dłuższym cyklu rozliczeniowym. To z kolei pozwala na korzystanie z instalacji PV w firmie w sezonach niższej produkcji.

Ważną kwestią z punktu widzenia firm prosumentów są opusty, które przed nowelizacją były dostępne wyłącznie dla gospodarstw domowych. Możliwość oddania do sieci niewykorzystanej energii z możliwością wykorzystania jej w okresie, kiedy przedsiębiorca prosument będzie miał zapotrzebowanie na nią, jest ogromną szansą na oszczędności dla firmy.

Warto rozważyć instalację fotowoltaiczną w firmie, zwłaszcza jeśli posiadamy duże powierzchnie dachu lub grunty, które możemy wykorzystać właśnie pod taką inwestycję. Firma prosument wyprodukuje dużą ilość energii elektrycznej w okresie wiosenno-letnim i będzie mogła swobodnie ją gospodarować także zimą, dzięki czemu znacznie zmniejszy koszt energi w okresie, kiedy jej najbardziej potrzebuje.


Instalacja fotowoltaiczna 50 kW

Instalacja fotowoltaiczna w firmie może mieć do 50 kWp. Jeśli porównać moce typowych instalacji plasuje to je między domowymi instalacjami a dużymi firmami solarnymi. Budowa instalacji fotowoltaicznej w firmie jest formalnie dość łatwa. Przedsiębiorca prosument nie potrzebuje zezwolenia na budowę, nie musi mieć także koncesji na wytwarzanie energii oraz ponosić dodatkowych kosztów za montaż licznika dwukierunkowego czy opłatę przyłączeniową.

Fotowoltaika 50 kw - zapytaj o darmową wycenę

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kWp dla firmy

Instalacja fotowoltaiczna gruntowa o mocy do 50 kW dla firmy Bałtykgaz 

Jak pokazują dane instalacja fotowoltaiczna 50 kW wyprodukuje rocznie średnio około 46,3 MWh. W tym dla okresu letniego możemy założyć, że będzie to aż 72% energii elektrycznej wyprodukowanej w ciągu całego roku. Dotychczasowe raporty podsumowujące 2020 roku pokazują, że instalacja fotowoltaiczna 50 kw to inwestycja, która zwróci się najszybciej przedsiębiorcom z taryfy C, jednak warto rozważyć ją także w innych przypadkach. Przy prognozowaniu zwrotu należy wziąć pod uwagę takie parametry jak cena inwestycji oraz przewidywana powierzchnia instalacji fotowoltaicznej 50 kw.

Zobacz także realizacje OZE Biomar instalacji do 50 kWp dla przedsiębiorców

 

Przedsiębiorca prosumentem - co należy rozważyć?

Myślisz nad instalacją fotowoltaiczną w firmie? Chcesz zostać przedsiębiorcą prosumentem? Warto podejść do tej decyzji z głową i poznać wszystkie formalności. Jedną z nich jest umowa kompleksowa, która jest wymagana dla firm prosumentów. Autorzy nowelizacji ustawy piszą, że “pozostawiono obowiązek stosowania umów kompleksowych przez sprzedawców dokonujących opustu, celem ułatwienia dokonywania wzajemnych rozliczeń, ale wprowadzono unormowania zakładające obowiązek zawarcia odpowiednich umów między operatorami systemów dystrybucyjnych, a wybranym przez prosumenta energii odnawialnej sprzedawcą energii, które mają umożliwić dokonywanie przez tego sprzedawcę rozliczenia energii elektrycznej w ramach instrumentu opustu”.

W praktyce umowa kompleksowa to dokument zawierany ze sprzedawcą energii, który niejako w imieniu firmy prosumenta rozlicza się z dystrybutorem energii. Taka umowa dla firm mających instalację fotowoltaiczną może być formalną nowością i w pewnym sensie ograniczy wybór przez przedsiębiorstwo sprzedawcy prądu. Ponieważ zgodnie z przepisami zawarcie umowy kompleksowej jest możliwe wyłącznie ze sprzedawcą zobowiązanym, który ma umowę GUD-K z dystrybutorem.

Czytaj także: Fotowoltaika dla firm

Instalacja fotowoltaiczna w firmie to oszczędność dla przedsiębiorcy. Z początku jednak taka inwestycja może wydawać się dużym kosztem. Na ostateczną cenę instalacji fotowoltaicznej 50 kw ma wpływ także czynnik pośredni, a więc cena samej energii. Firma jako prosument musi korzystać z oferty sprzedawcy zobowiązanego, co często oznacza wyższe ceny taryfowe. Jednak korzyści z bycia przedsiębiorcą prosumentem oraz zalety systemu opustu sprawiają, że inwestycja w instalację fotowoltaiczną jest opłacalna - zwłaszcza, jeśli mamy możliwość wyboru takiej ilości paneli fotowoltaicznych, które pokryją zapotrzebowanie energetyczne firmy w prawie 100%. Niewielkie ilości energii kupowane u sprzedawcy zobowiązanego nie wpłyną na ostateczny zysk z tej inwestycji.


Chciałbyś zostać przedsiębiorcą prosumentem?

Masz pytania? Napisz do nas