"Mój prąd" - FAQ

Program rządowy "Mój prąd" - FAQ

Najczęście zadawane pytania i odpowiedzi.

Aktualizacja: 01.09.2019 r.


I nabór 2019

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza pierwszy  nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Mój Prąd” o dnia 30.08.2019

Kolejny nabór planowany od początku 2020 roku.

 

Na co przeznaczone będą pieniądze z programu „Mój prąd”?

Program daje możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

 

Dla kogo program „Mój prąd”?

Program „Mój prąd” - skierowany wyłącznie do osób, które dotychczas nie otrzymały wsparcia w ramach jakiegokolwiek programu dofinansowań do instalacji fotowoltaicznych. Beneficjenci czyli korzystający z poprzednich programów tego typu nie będą mogli składać wniosków.

Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”.

W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego "Mój Prąd” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.


Na co dokładnie będziemy mogli przeznaczyć pieniądze z programu „Mój prąd”?

Na wszelkie koszty związane z instalacją fotowoltaiczną, tj.: panele fotowoltaiczne, inwerter, systemy mocujące, okablowanie,montaż oraz niezbędne zabezpieczenia.


Czy program będzie zakładał limit mocy dla danej instalacji?

Tak, dotację będzie można uzyskać wyłącznie na instalację o mocy od 2 kWpdo 10 kWp.


Ile pieniędzy będzie można uzyskać z programu?

Program zakłada pokrycie max. 50% kosztów instalacji, ale w związku z tym, że instalacje są znacznie droższe to przyjmuje sięlimit kwotowy, czyli 5000 zł.


Czy dotacja będzie opodatkowana?

Najprawdopodobniej nie, ale w tej kwestii jeszcze nie ma podanych konkretnych informacji.

 

Czy dopłaty z programu „Mój prąd” będzie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną i preferencyjną pożyczką z programu „Czyste powietrze”?

Najprawdopodobniej dotację z programu będzie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, w ramach której można obecnie odpisywać od podatku dochodowego instalacje fotowoltaiczne o wartości do 53 tys. zł.

 

Czy będzie możliwość otrzymania dotacji dla już wykonanej instalacji?

Tylko jeśli instalacja została opłacona po dniu ogłoszenia programu tj. 23.07.2019 (liczy się data potwierdzenia płatności). Jeżeli natomiast instalacja została opłacona przed 23 lipca, to nie zostanie objęta programem. Instalacja nie może być ukończona przed terminem I naboru tj. przed 30.08.2019.

Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez Operatora Sieci Dystrybucji) przed ogłoszeniem naboru tj. przed 30.08.2019, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);

Dopłaty nie będą również przysługiwać osobom, które mają już działający system PV i chcą go rozbudować. Wsparcie nie będzie zatem przysługiwać nawet na nowe panele dokładane do istniejących.


Kiedy program „Mój prąd” zostanie uruchomiony?

Start Programy „Mój Prąd” to 30.08.2019. Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym.

Wnioski należy składać w terminie od 30.08.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków, a więc termin może zostać skrócony.

Wniosek trzeba będzie złożyć po zakończeniu inwestycji i otrzymaniu od dystrybutora, do sieci którego przyłączona będzie instalacja, informację o zamontowaniu licznika dwukierunkowego wraz z informacjami o umowie kompleksowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej. Przed zamontowaniem instalacji i wymianą licznika nie trzeba będzie więc podejmować żadnych działań w celu otrzymania dotacji. Pierwszy i, co do zasady, jedyny kontakt z NFOŚiGW będzie następował dopiero po uruchomieniu instalacji.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.


Gdzie można znaleźć wniosek o dotację w programie „Mój prąd”?

Formularz wniosku dostępny jest w na stronie internetowej NFOŚiGW www.nfosigw.gov.pl/moj-prad oraz w załączniku do niniejszej informacji.


W jaki sposób będzie trzeba składać wnioski?

Wnioskodawca samodzielnie składa kompletny i własnoręcznie podpisany wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW wraz z wymaganymi załącznikami, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność.

Wyłącznie w formie papierowej, bezpośrednio do siedziby NFOŚiGW – osobiście, pocztą lub kurierem.

 Wnioski o dofinansowanie należy składać:

  • wyłącznie w formie papierowej na obowiązującym formularzu
  • z czytelnym własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy,
  • w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””.
  • do wniosku należy załączyć wymagane załączniki, w innym wypadku wniosek będzie niekompletny.

W przypadku ręcznego wypełniania wniosku wszystkie pola wniosku niezaznaczone na szaro muszą być wypełnione CZARNYM LUB NIEBIESKIM DŁUGOPISEM DRUKOWANYMI LITERAMI pod rygorem odrzucenia wniosku.


Jakie dokumenty będą wymagane do wniosku?

Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć:

  • fakturę za zakup i montaż instalacji PV, opatrzoną adnotacją “Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
  • dowód zapłaty faktury (po 23 lipca),
  • dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego od Operatora Sieci wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej.
  • Oświadczenie Wnioskodawcy - Klauzula informacyjna RODO dla wnioskodawców programu priorytetowego Mój Prąd.

Podsumowując poza Klauzulą RODO do wniosku trzeba będzie dołączyć jedynie faktury za zakup i instalację systemu fotowoltaicznego (choćby sprzed 23 lipca), potwierdzenie opłacenia tych faktur (po 23 lipca) oraz dokument potwierdzający wymianę przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD, zwanego czasem zakładem energetycznym) licznika na dwukierunkowy (nie wcześniej niż 30 sierpnia).


Kiedy będą wypłacane środki z programu „Mój prąd”?

Dofinansowanie zostanie wypłacone po akceptacji wniosku i podpisaniu umowy o dofinansowanie przez NFOŚiGW przez Klienta, na numer rachunku bankowego wskazanego przez Klienta na wniosku o dofinansowanie. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani drogą elektroniczną na adres e-mail podany we wniosku o dofinansowanie. Stąd prośba o czytelnie wypełnione i kompletne wnioski.

Wniosek Klienta po zatwierdzeniu staje się umową z NFOŚiGW o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność.v

 

Jaki budżet zakłada program „Mój prąd”?

1 mld zł. Program zaplanowany jest na lata 2019 –2024.


Czy są jakieś inne ograniczenia w kwestii zgłoszeń do programu?

Dotacje będą przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania zakładanego budżetu (1 mld zł). Oznacza to, że dotację otrzyma 200 tyś. prosumentów.

Rodzaje przedsięwzięć: Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Beneficjenci (Klienci): Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.


Gdzie mogę znaleźć regulamin programu?

Regulamin programu, oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie http://www.nfosigw.gov.pl/moj-prad


 

Umów się na bezpłatną konsultację, NAPISZ lub ZADZWOŃ

 

Polityka plików cookies

OZE-Biomar korzysta z plików cookies

Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies, w której informujemy o celu używanych przez nas cookies, ich rodzajach, sposobach korzystania i ich usuwania oraz naszych zaufanych partnerach. Jeśli klikniesz Zaakceptuj - zgadzasz się na instalację marketingowych plików cookies w Twoim urządzeniu, w celu dostosowania naszych reklam do Twoich potrzeb. Zapoznaj się z pełną treścią zgody dostępną w opcji cookies / rodo.

Cookies / RODO