Program Mój Prąd 3.0

Dofinansowanie fotowoltaiki w 2021 roku

Kontynuacja dotacji z programu Mój Prąd na 2021 rok

Cieszący się dużym zainteresowaniem Program "Mój Prąd", wspierający rozwój fotowoltaiki w Polsce, startuje już 1 lipca 2021 roku. Nabór wniosków trwa od 01.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji budżetu.

Kwota dotacji wynosi do 3 tys. zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych.

Wszyscy, którzy obawiali sie że nie będą mogli skorzystać z dotacji po zakończeniu składania wniosków drugiej edycji, mogą odetchnąć z ulgą. Będą mogli uzyskać dofinansowanie jeżeli spełniają warunki określone w programie. 

Ci, którzy złożyli dokumenty w terminie w ramach naboru Mój Prąd 2.0 otrzymają dofinansowanie do wskazanego źródła energii.


Program Mój Prąd 2021 - dofinansowanie w formie dotacji do instalacji PV

Dotacja 3000 zł z programu Mój Prąd

W 2021 roku dofinansowanie do fotowoltaiki wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3000 zł

  • Budżet obecnego naboru do programu Mój Prąd wynosi 534 mln. zł,
  • Dotacja jest zwolniona z podatku PIT,
  • Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte dotacją można odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej,
  • Instalacja paneli fotowoltaicznych zwraca się średnio po 6-8 latach od zainstalowania.

Główne zmiany w programie Mój Prąd dotyczą daty ponoszenia kosztów kwalifikowanych. W trzeciej edycji programu rozpatrywane będą mikroinstalacje fotowoltaiczne, na które koszty kwalifikowane zostały poniesione od dnia 1 lutego 2020.


Kiedy rozpocznie się kolejny nabór wniosków do programu Mój Prąd?

Nabór wniosków o dotację do fotowoltaiki w ramach programu "Mój Prąd" rozpoczyna się już 1 lipca 2021 r. Wnioski można składać do 22 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Budżet programu wynosi 534 mln zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił założenia szczegółowe nowego naboru 28.06. Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 przyjmowane są w trybie ciągłym. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie.

Na co przeznaczone są pieniądze z programu „Mój prąd”?

Program Mój Prąd w 2021 roku daje możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji w wysokości do 3000 zł na zakup oraz montaż paneli fotowoltaicznych dla domu. Dofinansowane są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Dla kogo jest program „Mój prąd”?

Program skierowany jest do osób, które dotychczas nie otrzymały wsparcia w ramach jakiegokolwiek programu dofinansowań do instalacji fotowoltaicznych. Beneficjenci czyli korzystający z poprzednich programów tego typu nie będą mogli składać wniosków. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja, zgłoszona do programu musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”. W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego "Mój Prąd” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Na co dokładnie można przeznaczyć pieniądze z programu „Mój prąd”?

Na wszystkie koszty związane z zakupem instalacji fotowoltaicznej, tj.: panele fotowoltaiczne, inwerter, systemy mocujące, okablowanie, montaż oraz niezbędne zabezpieczenia, w tym zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Czy program zakłada limit mocy dla danej instalacji fotowoltaicznej?

Tak, dotację można uzyskać wyłącznie na instalację o mocy od 2 kWp do 10 kWp.

Ile pieniędzy można uzyskać z programu?

3000 zł - to maksymalna kwota dofinansowania fotowoltaiki. Program zakłada pokrycie max. 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej.

Czy dotacja z programu jest opodatkowana?

Nie. Dotacja udzielona w ramach programu korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że otrzymanych środków podatnik nie jest obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym PIT. Z dniem 23 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy nowelizujące art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy PIT. Skutkiem wejścia w życie ww. przepisów jest rozszerzenie z dniem 23 listopada 2019 r. zakresu zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie to będzie teraz obejmowało wszystkie dotacje i inne świadczenia bezzwrotne (w tym kwoty umorzonych pożyczek) otrzymywane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięć.

Czy dopłaty z programu „Mój prąd” można łączyć z ulgą termomodernizacyjną i programem „Czyste powietrze”?

Tak, dotację z programu można połączyć z ulgą termomodernizacyjną w ramach PIT. Kwota przedstawiona do odliczenia od podatku powinna być pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania. W ramach ulgi termomodernizacyjnej w PIT można obecnie odpisywać od podatku dochodowego instalacje fotowoltaiczne o wartości do 53 tys. zł. Dofinansowanie z programu rządowego Mój Prąd nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”.

Czy skorzystanie z ulgi inwestycyjnej 25% od podatku rolnego wyklucza udział w programie Mój Prąd?

W przypadku skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ulga inwestycyjna nie przysługuje jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami pochodzącymi ze środków publicznych. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt (burmistrz, prezydent).

Gdzie można znaleźć wniosek o dotację Mój prąd?

W ramach nowego naboru do Programu Mój Prąd Beneficjent ma możliwość złożenia wniosku wyłącznie online za pośrednictwem portalu gov.pl przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu. Szczegóły są dostępne na stronie programu w zakładce "Złóż wniosek". Nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej bezpośrednio przez Beneficjenta. Wybierz instalację fotowoltaiczną od OZE Biomar - nasi eksperci są do Twojej dyspozycji. Pomożemy Ci w składaniu wniosku o dofinansowanie z programu Mój Prąd w edycji 3.0 na rok 2021.

Wniosek musi zostać podpisany elektronicznie przez osobę uprawnioną do reprezentacji:

1) w przypadku osoby fizycznej – osoba, która stara się o udzielenie dofinansowania

2) w przypadku pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej wniosek musi zostać złożony i podpisany przez osobę upoważnioną (bądź organ) do reprezentacji Wnioskodawcy.

Jeżeli reprezentacja jest wieloosobowa, wniosek winien zostać złożony (podpisany) przez jedną z osób uprawnionych (w tym wypadku Reprezentanta), a w sekcji załączniki należy dołączyć upoważnienie sporządzone przez pozostałych członków uprawnionych do reprezentacji np. w przypadku wystawionego zaświadczenia OSD na dwie lub więcej osób.

Wniosek Mój Prąd - jakie dokumenty są wymagane do wniosku?

Do wniosku o dofinansowanie do fotowoltaiki wymagane są:

  • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
  • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
  • Pełnomocnictwo - jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie.
  • Przy wyborze PV o mocy większej niż 6,5 kW należało projekt instalacji PV uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz dokonać zgłoszenia instalacji do powiatowej lub miejskiej komendy PSP. W przypadku podania wartości wyższej niż 6,5 kW należy złożyć oświadczenie o uzgodnieniu projektu instalacji PV z rzeczoznawcą PPOŻ. W OZE-Biomar wszystkie instalacje powyżej 6,5 kWp uzgadniane są z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych!

Jaki budżet zakłada program „Mój prąd”?

534 mln zł. Program zaplanowany jest na lata 2021 –2023.

W kolejnym planowanym naborze wniosków w Programie priorytetowym „Mój Prąd” przewidziane jest rozszerzenie dofinansowania o dodatkowe komponenty z zakresu magazynowania energii co uwzględni zmiany w regulacjach, w których przewidywane jest odejście od systemu opustów na rzecz prosumenta – aktywnego uczestnika rynku energii, który będzie dysponował prawem do sprzedaży wytworzonej przez siebie energii.

Założ instalację PV w 2021 i przez kolejne 15 lat rozliczaj się w systemie opustów

Nie zwlekaj, jeżeli zamontujesz instalację fotowoltaiczną i twoja instalacja PV wyprodukuje energię elektryczną przed 1 stycznia 2022 roku, to dalej będziesz mógł rozliczać wyprodukowaną energię elektryczną w atrakcyjnym i bezgotówkowym systemie opustów (net metering). Przez kolejne 15 lat rozliczanie w dotychczasowym modelu gwarantuje prosumentom ustawa o odnawialnych źródłach energii. Dowiedz się więcej>>>

Czy są jakieś inne ograniczenia w kwestii zgłoszeń do programu?

Dotacje są przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania zakładanego budżetu (534 mln zł). Oznacza to, że budżet jest ograniczony, wnioski przyjmowane są w kolejności zgłoszeń!

Rodzaje przedsięwzięć: Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Beneficjenci (Klienci): Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Wybierając ofertę Bilansowania 1:1 od OZE-Biomar i Enelogic możesz zawrzeć umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej z naszą spółką obrotu Tańsza Energia Konsultanci Energetyczni (działającą pod marką handlową Enelogic) w ramach usługi „BOOMerang”. Skorzystaj z usługi Bilansowania 1:1 i odbieraj 100% energii wytworzonej przez Twoją instalację fotowoltaiczną!


Wybierz fotowoltaikę od OZE Biomar i odbierz 3000 zł dofinansowania

NAPISZ DO NAS!

 Nasza strona używa plików cookie

Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Dalsze korzystanie ze strony bez zmian ustawień oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

Cookies / RODO