REGULAMIN

Program Poleceń OZE-BIOMAR

“KARTA POLECEŃ”

Organizatorem programu poleceń “Karta Poleceń” (zwanego dalej “Programem”) jest OZE-BIOMAR
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Pucka 5, 81-036 Gdynia,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000732690, numer NIP: 5862331795, numer REGON: 380265853 (zwana dalej “OZE-
-BIOMAR”).

§ 1 Czas trwania Programu

Program ma charakter stały i trwa od 01.08.2019 roku do odwołania.

§ 2 Definicje

 1. Karta poleceń - drukowana ulotka, na której Odbiorca otrzymuje specjalny kod, niezbędy do realizacji
  zapisów poniższego regulaminu, a tym samym zgłasza chęć uczestniczenia w Programie.
 2. Odbiorca – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy korzystający z usług OZE-BIOMAR w zakresie
  instalacji fotowoltaicznej i jednocześnie:
  a) jest uprawniony do zawarcia umowy o Produkt.
  b) posiada Kartę poleceń ze specjalnym Kodem promocyjnym.
 3. Produkt - oznacza ofertę sprzedaży usług OZE-BIOMAR w zakresie dostarczenia instalacji fotowoltaicznej.
 4. Kod promocyjny - specjalny kod, umieszczony na rewersie Karty poleceń w wyznaczonym polu.
 5. Bonus - rabat wyrażony w polskich złotych za każdy zamówiony 1 kWp przez Odbiorcę.


§ 3 Warunki uczestnictwa

 1. Rejestracja w Programie polega na podaniu podczas składania zamówienia na Produkt firmy
  OZE-BIOMAR Sp. z o.o. Kodu promocyjnego, a tym saym zaakceptowanie Regulaminu i not
  prawnych OZE-BIOMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Pucka 5, 81-036 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000732690, numer NIP: 5862331795, numer
  REGON: 380265853.
 2. Kartę poleceń są przyznawane indywidualnie i można je otrzymać od ekip monterskich firmy
  OZE-BIOMAR Sp. z o.o.
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 4. Uczestnictwo w Programie ma charakter dobrowolny.

 

§ 4 Zasady Programu

 1. Program polega na wykorzystaniu podczas składania zamówienia na Produkt firmy OZE-BIOMAR
  Sp. z o.o. Kodu promocyjnego, otrzymanego na specjalnej ulotce.
 2. Bonus zostanie naliczony do złożonego zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. rabat w
  wys. 50 zł netto za każdy zamówiony 1 kWp.

 

§ 5 Prawa i obowiązki

 1. W celu właściwego przeprowadzenia Programu, w szczególności w celu komunikacji z Odbiorcą,
  OZE-BIOMAR będzie przetwarzał dane osobowe Odbiorcy na zasadach przewidzianych Ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późń.
  zm.).
 2. W przypadku otrzymania informacji o wykorzystywaniu Programu lub Karty poleceń w sposób
  naruszający przepisy prawa lub godzący w dobre obyczaje czy powszechnie obowiązujące normy
  obyczajowe i społeczne, OZE-BIOMAR zastrzega sobie prawo do wykluczenia Odbiorcy z
  Programu, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie o stosowanie takich praktyk. W takiej
  sytuacji Odbiorca zostanie pozbawiony prawa do otrzymania Bonusu, niezależnie od tego, czy
  spełni pozostałe warunki opisane w niniejszym Regulaminie.

 

§ 6 Obowiązki i oświadczenia Odbiorcy

 1. Administratorem danych osobowych Odbiorcy programu jest OZE-BIOMAR. Dane osobowe są
  przetwarzane w celu realizacji Programu. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom
  upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa. Odbiorca ma prawo dostępu
  do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Odbiorca dobrowolnie wyraża zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji
  Programu Poleceń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do udziału w
  Programie. Odbiorca wyraża zgodę̨ na przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z
  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, z późń
  zm.).
 3. Naruszenie przez Odbiorcę istotnych postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie
  nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń,
  naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Programie
  upoważnia OZE-BIOMAR do wyłączenia Odbiorcy z Programu oraz powoduje utratę prawa do
  Bonusu, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań, opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 7 Postanowienia reklamacyjne

Reklamacja może być zgłoszona przez Odbiorcę pisemnie:
a) na adres program@oze-biomar.pl
b) pocztą na adres: OZE-BIOMAR Sp. z o.o., ul. Pucka 5, 81-036 Gdynia.
Reklamacja będzie rozpatrywana niezwłocznie, jednakże termin może ulec przedłużeniu w przypadku
wystąpienia przyczyn niezależnych od OZE-BIOMAR. Odbiorca zostanie poinformowany o
przedłużającym się ponad 30 dni roboczych terminie rozpatrywania reklamacji.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w trakcie trwania Programu na stronie internetowej
  https://oze-biomar.pl/karta-polecen/.
 2. Uczestnictwo w Programie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. OZE-BIOMAR zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i o zmianach tych poinformuje
  Odbiorcę za pośrednictwem strony https://oze-biomar.pl.
 4. Zmiany będą mogły być wprowadzone m.in. w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
  a) zmiany cen energii elektrycznej;
  b) zmiany cen usług, z których OZE-BIOMAR korzysta przy wykonywaniu poszczególnych
  czynności energetycznych i nieenergetycznych;
  c) zmiany przepisów prawa, zakresu lub formy świadczonych usług, w zakresie, w jaki te zmia
  ny wpływają na realizację postanowień umów zawartych przez OZE-BIOMAR z Klientami.
 5. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Odbiorcy nie przysługuje prawo do wzięcia udziału w
  Programie.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte
  w regulaminach produktów OZE-BIOMAR zamieszczone na portalu OZE-BIOMAR pod
  adresem internetowym https://oze-biomar.pl , odpowiednich umowach produktowych oraz
  przepisach prawa powszechnie obowiązujących.